ประกาศการรับรูปภาพที่เข้าร่วมประกวดคืน

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับ

ผลงานคืน พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ที่ห้องสำนักงานกองกิจการพิเศษ อาคารศูนย์ฝึกทับแก้ว ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

ภายในวันที่ 26 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มารับภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดคืนตามเวลาที่กำหนด

ผลงานดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งผลงาน และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการ ใด ๆ กับผลงานที่ไม่ได้มาขอรับคืนตามวิธีการที่เห็นสมควรต่อไป

ใส่ความเห็น