ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ประเภท

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ประเภท

   

โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพรเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับกองกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “รังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้านบรรพชีวินวิทยาหน้าใหม่ ให้จังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ในแผนที่โลกที่มี “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” (The UNESCO Triple Crown) ภายใต้จุดเด่นด้านอุทยานธรณีโคราช ให้เป็น “ดินแดนแห่ง 1 เขา 1 หิน 1 ป่า 1 ลำ 1 วัฒนธรรม และ 3 ซาก” อันได้แก่ เขาเควสตา หินทราย ป่าเต็งรัง ลำตะคอง วัฒนธรรมไทยโคราช ซากไม้กลายเป็นหิน ซากช้างดึกดำบรรพ์ และซากไดโนเสาร์ ร่วมสร้างสัญลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางธรณีวิทยาให้แก่อุทยาธรณีดังกล่าว โดยนำลักษณะพิเศษของซากดึกดำบรรพ์และอุทยานธรณี มาแสดงออกด้วยศิลปะวัฒนธรรมภายใต้กิจกรรมการประกวด 4 ประเภท ได้แก่
  1. การประกวดแข่งขันการประพันธ์เพลง ในหัวข้อ “อุทธยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก” ชิงเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  2. การประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “ไดโนเสาร์โคราชและสภาพแวดล้อมบรรพกาล” ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  3. การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  4. ขยายเวลาด่วน!!การประกวดแข่งขันรังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อการสื่อสาร Khorat Geopark ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแบ่งการประกวดแข่งขันฯ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทอาหารคาว 2.ประเภทอาหารหวาน 3.ประเภทอาหารของฝาก และ 4.ประเภทเครื่องดื่ม
ปิดการสมัครประกวดการประพันธ์เพลง ปิดการสมัครประกวดวาดภาพ
ปิดการสมัครประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ขยายเวลาการสมัครประกวดการรังสรรค์เมนูอาหาร
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://contest.nrru.ac.th หรือ http://www.khoratfossil.org/contest และ https://www.facebook.com/KhoratGeopark สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หมายเลขโทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1619 หรือ
ติดต่อ คุณนฤพร หมายเลขโทรศัพท์ 044-251-107 ต่อ 1602
หรือ อ.ณภัค คณารักษ์เดโข หมายเลขโทรศัพท์ 081-877-5993
หรือ อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม หมายเลขโทรศัพท์ 095-605-7324
หรือทาง e-mail: khoratpaleontopolis@gmail.com
ขยายเวลาการรับสมัครประกวดแข่งขันการรังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อการสื่อสาร Khorat GEO pack ทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.